მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემის დეტალები და სწრაპი სესხი

მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემის დეტალები და სწრაპი სესხი

სწრაპი სესხის მიღების საუკეთესო საშუალება გახლავთ სესხის განაცხადის გაკეთება vivus 4finance -ში.

აქ სწრაპი სესხები უმოკლეს დროში, მარტივად გაიცემა.

Vivus credit -ის საკომისიო გახლავთ 5,4%.

წლიური საპროცენტო განაკვეთი კი არ აღემატება 94,3%-ს.

1 ივლისიდან ძალაში შედის მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემა.

სწორედ ამიტომ vivus-ის ბლოგმა გადაწყვიტა, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, შსს-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მოგაწოდოთ.

100 ქულიანი სისტემის ზოგადი წესები

ახალი კანონმდებლობის თანახმად, ყოველ სამართალდარღვევაზე მძღოლს კუთვნილი 100 ქულიდან მოაკლდება ქულების გარკვეული რაოდენობა.

ქულების ამოწურვის შემდეგ კი მოხდება მართვის მოწმობის 1 წლით ჩამორთმევა.

მართვის მოწმობის ვადაზე ადრე დაბრუნების მიზნით, შესაძლებელია მართვის უფლების მისაღები გამოცდის ხელმეორედ ჩაბარება.

გამოცდაზე გასვლის შესაძლებლობა ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ მოგეცემათ.

მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემის დეტალები და სწრაპი სესხი

მძღოლებისთვის სასიამოვნო ინფორმაციას წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ფოტო ან ვიდეოფირზე დაფიქსირებულ ჯარიმებზე, ასევე, ჯარიმის გადაუხდელობის გამო დაკისრებულ საურავზე ქულათა კლების სისტემა არ ვრცელდება.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ყოველი კალენდარული წლის დასაწყისში ანუ პირველ იანვარს მართვის მოწმობაზე 100 ქულა ხელმეორედ ირიცხება და მას ვადა აქვს მომავალი წლის პირველ იანვრამდე.

აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ქულების სისტემა არ გულისხმობს ფულადი ჯარიმის გაუქმებას.

ავტოსაგზაო წესების დარღვევის შემთხვევაში, მძღოლი კარგავს ქულებისაც და იხდის ფულად ჯარიმასაც ერთდროულად.

კონკრეტული დარღვევები და მათი შესაბამისი ქულები

არაფხიზელ მდგომარეობაში ავტომობილის მართვის შემთხვევაში მძღოლს კუთვნილი 100 ქულიდან აკლდება 30 (ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის შემთხვევაში) ან 40 ქულა (ნარკოტიკული საშუალებების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის შემთხვევაში.)

იგივე რაოდენობის ქულებს კარგავს ადამიანი, რომელიც საკუთარ ავტომობილს სამართავად გადასცემს ალკოჰოლის (30 ქულა) ან ნარკოტიკული საშუალებების (40 ქულა) ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირს.

მართვის მოწმობის 100 ქულიანი სისტემის დეტალები და სწრაპი სესხი

მძღოლის ან მგზავრის მიერ უსაფრთხოების ღვედის გამოუყენებლობა მინუს 5 ქულას უდრის.

საჭესთან მობილური ტელეფონით სარგებლობა – მინუს 15 ქულა.

მოტოციკლის/მოპედის მგზავრისა/მძღოლის გადაადგილება ჩაფხუტის გარეშე – მინუს 5 ქულა.

5 ქულით ჯარიმდება მძღოლი რომელსაც თან არ იქონიებს მართვის მოწმობასა და „ტექპასპორტს“.

თუმცა აღნიშნული პუნქტი არ ვრცელდება 2006 წლის 31 მარტის შემდეგ გაცემული მართვის მოწმობის მფლობელებსა და იმ მძღოლებზე.

ასევე იმ მძღოლებზეც რომელიც პირად მფლობელობაში არსებულ ავტომობილს მართავენ.

იმ ავტომობილის მართვის შემთხვევაში, რომელსაც ვარგისიანობის სავალდებულო ტესტი არ აქვს გავლილი, მძღოლი 15 ქულით დაჯარიმდება.

5 ქულით ჯარიმდება იმ მ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომელსაც:

 • აქვს გაუმართავი სამუხრუჭე სისტემა,
 • საჭის სამართავი მექანიზმი
 • მისაბმელი მოწყობილობა,
 • მწყობრიდანაა გამოსული ფარები,
 • უკანასაგაბარიტო მაშუქები დღე-ღამის ბნელ დროს,
 • მინის საწმენდი მექანიზმი წვიმის
 • თოვლის დროს,
 • დარღვეულია ძრავის კვების სისტემის ჰერმეტულობა.

მინუს 10 ქულად უდრის იმ სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომელსაც გამონაფრქვევში აქვს გამაჭუჭყიანებელ ნივთიერებათა ისეთი შემცველობა, რომელიც აჭარბებს დადგენილ ნორმას.

10 ქულით დაჯარიმდება იმ სატრანსპორტო საშუალების მძროლი, რომელიც თვითნებურად არის გადაკეთებული.

საუბარია შემთხვევებზე, როდესაც გადაკეთებულია:

 • საწვავის ავზი,
 • ძარა,
 • დაყენებულია ბუნებრივი აირის სისტემა,
 • სხვაგვარადაა შეცვლილი სატრანსპორტო საშუალების კონსტრუქცია და იგი არ შეესაბამება საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მოთხოვნებს ან/და ქარხანა – დამამზადებლის სტანდარტებს

15 ქულიან ჯარიმას ითვალისწინებს სატრანსპორტო საშუალების მართვა იმ პირის მიერ, რომელსაც არა აქვს იმ კატეგორიის/ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობა, რომელი კატეგორიის/ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებასაც მართავს

სწრაპი სესხი vivus –ში 30 დღის ვადით გაიცემა.

იმ ავტომობილის მართვის შემთხვევაში, რომელსაც ვარგისიანობის სავალდებულო ტესტი არ აქვს გავლილი, მძღოლი 15 ქულით დაჯარიმდება.

5 ქულას დაკარგავს მძღოლი, რომელიც იმ სატრანსპორტო საშუალებას მართავს, რომლის მინები:

 • დამუქებულია
 • მათი შუქგამტარობა შეზღუდულია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის დარღვევით.

აღნიშნული დარღვევის განმეორების შემთხვევაში საჯარიმო ქულა ორმაგდება და 10-ს უტოლდება.

მესამე და ყოველი მომდევნო მსგავსი შემთხვევა კი 15 ქულიან ჯარიმას ითვალისწინებს.

მძღოლი დაკარგავს 20 ქულას, თუ აღნიშნული დარღვევის გამო დაზიანდება:

 • სატრანსპორტო საშუალება,
 • ტვირთი,
 • გზა,
 • საგზაო თუ სხვა ნაგებობა,
 • სხვა ქონება
 • ადამიანის სხეული

სატრანსპორტო საშუალებაზე სპეციალური ციმციმა სიგნალის ან/და ხმოვანი სიგნალის ან/და სპეციალური ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოს დაყენება ან/და ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის განსაზღვრული შეფერილობის გამოყენება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის დარღვევით ჯარიმდება 15 ქულით.

ამ დარღვევის გამეორების შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა 20 ქულაა.

აღნიშნული სპეციალური ხელსაწყოს არადანიშნულებით გამოყენება, ან ასეთი ხელსაწყოთი აღჭურვილი სატრანსპორტო საშუალების შეუფერხებლად გატარების წესების დარღვევა ჯარიმდება 20 ქულით.

იმ ავტომობილის მართვის შემთხვევაში, რომელსაც ვარგისიანობის სავალდებულო ტესტი არ აქვს გავლილი, მძღოლი 15 ქულით დაჯარიმდება.

იმ სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის შეფერხება, რომელზედაც ჩართულია სპეციალური სიგნალი (გარდა ნარინჯისფერი ან ყვითელი მოელვარე სპეციალური ციმციმა სიგნალისა) ან რომელიც ახორციელებს ესკორტს ან რომელსაც მიაცილებენ, გარდა შესაბამისი ამოსაცნობი ნიშნების მქონე სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ან სახანძრო-სამაშველო სატრანსპორტო საშუალებისა ჯარიმდება 10 ქულით.

20 ქულით ჯარიმდება სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების, სახანძრო-სამაშველო ან პოლიციის შესაბამისი ამოსაცნობი ნიშნების მქონე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის შეფერხება, რომელზედაც ჩართულია სპეციალური სიგნალი.

იმ შემთხვევაში თუ საკუთარ ავტომობილს სამართავად გადასცემთ მართვის მოწმობის არმქონე პირს ან არასრულწლოვანს, თქვენ დაჯარიმდებით 15 ქულით.

მსაგავსი შემთხვევის განმეორების შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა 30 ქულაა.

25 ქულიან ჯარიმას გამოიწვევს, აღნიშნული შემთხვევისას გათვალისწინებული სამართალდარღვევა, რომელმაც დააზიანა

 • სატრანსპორტო საშუალება
 • ტვირთი
 • გზა
 • საგზაო თუ სხვა ნაგებობა
 • სხვა ქონება
 • ადამიანის სხეული

„B“ კატეგორიის ან „A1“ ან „B1“ ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე 18 წლამდე ასაკის პირის მიერ მგზავრთა გადაყვანა შემოსავლის (მოგების) მიღების მიზნით (მათ შორის, ტაქსით) ან შრომითი ურთიერთობის საფუძველზე მძღოლად მუშაობა ჯარიმდება 20 ქულით.

იმ ავტომობილის მართვის შემთხვევაში, რომელსაც ვარგისიანობის სავალდებულო ტესტი არ აქვს გავლილი, მძღოლი 15 ქულით დაჯარიმდება.

სწრაპი სესხი ფინანსური პრობლემის სწრაფად მოგვარების საშუალებაა

მინუს 10 ქულაა სატრანსპორტო საშუალების მართვა წინასწარი შეცნობით:

 • სახელმწიფო სანომრე ნიშნის გარეშე,
 • სხვაგვარად შეცვლილი სახელმწიფო სანომრე ნიშნით,
 • სატრანსპორტო საშუალების საქარე მინაზე დამაგრებული სახელმწიფო სანომრე ნიშნით.

სატრანსპორტო საშუალების მართვა, რომელიც არ არის რეგისტრირებული დადგენილი წესით 20 ქულიან ჯარიმას ითვალისწინებს.

სატრანსპორტო საშუალების მართვა წინასწარი შეცნობით სხვისი ან შენიღბული სახელმწიფო სანომრე ნიშნით – მინუს 30 ქულა.

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილე მძღოლის მიერ შემთხვევის ადგილის მიტოვება ან საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილე სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევის ადგილიდან გადაადგილება, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა – მინუს 15 ქულა.

20 ქულით ჯარიმდება სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების შესახებ იმ პოლიციელის მოთხოვნის შეუსრულებლობა, რომელიც უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა უსაფრთხოებას და ზედამხედველობს საგზაო მოძრაობის წესების დაცვას.

35 ქულით ჯარიმდება პატრულის დაუმორჩილებლობით ან ავტოავარიის შემდეგ მძღოლის მიერ შემთხვევის ადგილის მიტოვებით გამოწვეული საავარიო ვითარება ნა საგზაო მოძრაობის წესების შეფერხება.

10 ქულიან ჯარიმას უდროს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით, მაგრამ არა უმეტეს 40 კმ/სთ-ისა.

20 ქულიანი ჯარიმის ტოლფასია სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით.

სიჩქარის გადაჭარბება იმ პირის მიერ, რომელიც ახორციელებს ადგილობრივ საქალაქო, საქალაქთაშორისო ან საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და შეთანხმებებით დადგენილ საერთაშორისო რეგულარულ სამგზავრო გადაყვანას 25 ქულიან ჯარიმას ითვალისწინებს.

სიჩქარის გადაჭარბბებით საავარიო სიტუაციის შექმნის შემთხვევაში მძღოლი 30 ქულით ჯარიმდება.

სიჩქარის გადაჭარბების შედეგად 40 ქულით ჯარიმდება:

 • სატრანსპორტო საშუალების დაზიანება,
 • ტვირთის, გზის, საგზაო თუ სხვა ნაგებობის დაზიანება,
 • სხვა ქონების დაზიანება
 • ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებულ ქვეითებთან მიმართებით მძღოლის მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევა 10 ქულით ჯარიმდება.

განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა 15 ქულას უტოლდება.

1200 ლარამდე სწრაპი სესხი შეგიძლიათ მიიღოთ vivus ge-ში

მინუს 5 ქულას ნიშნავს მძღოლის მიერ საგზაო ნიშნის ან საგზაო მონიშვნის, ბუქსირების, გარე სანათი ხელსაწყოთი, ხმოვანი სიგნალით ან საავარიო შუქსიგნალიზაციით სარგებლობის, სასწავლო სვლის, საცხოვრებელ ზონაში ან საგზაო მოძრაობის წესების, სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის პრიორიტეტის ან/და საჭაპანო ტრანსპორტის მართვის წესების დარღვევა, ან მოტოციკლით ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით ჯგუფურ მოძრაობაში მონაწილეობა, რაც აფერხებს საგზაო მოძრაობას ან საშიშროებას უქმნის მოძრაობის უსაფრთხოებას.

სატრანსპორტო საშუალებებით ორგანიზებულად გზის გადაკეტვა ან ჯგუფურ მოძრაობაში მონაწილეობა ქალაქში ან სხვა დასახლებულ პუნქტში, რა დროსაც სრულად არის დაკავებული გზის სავალი ნაწილი დაჯარიმდება 10 ქულით.

გზის სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებათა განლაგების, მოძრაობის დაწყების ან/და მანევრირების წესების დარღვევა – მინუს 10 ქულა

სატრანსპორტო საშუალებაზე საცნობი ნიშნის დამაგრების წესის დარღვევით მოძრაობა – მინუს 5 ქულა.

მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავ ნიშანზე გავლის წესების, პრიორიტეტული („დაუთმე გზა“, „მოძრაობა გაუჩერებლად აკრძალულია“) ან ამკრძალავი („შესვლა აკრძალულია“, „მოძრაობა აკრძალულია“) ნიშნის მოთხოვნის დაუცველობა, გასწრების, გზაჯვარედინის, რკინიგზაზე გადასასვლელის გავლის წესების დარღვევა, გავლის უპირატესობის მქონე სატრანსპორტო საშუალებისათვის დაბრკოლების შექმნა – მინუს 15 ქულა.

შემხვედრი სატრანსპორტო ნაკადის გამყოფი უწყვეტი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა – მინუს 10 ქულა. განმეორებით შემთხვევაში 20 ქულა.

შემხვედრი სატრანსპორტო ნაკადის გამყოფი უწყვეტი ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობა – მინუს 30 ქულა.

უწყვეტი ღერძულა ხაზის გადაკვეთით საავარიო ვითარების შექმნა – მინუს 20 ქულა

მინუს 10 ქულა გახლავთ:

 • საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საავტომობილო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანის ან ტვირთის გადაზიდვის (გარდა ამ კოდექსის 1291 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) წესების დარღვევა
 • არაგაბარიტული (მსხვილგაბარიტიანი) სატრანსპორტო საშუალებით გზაზე მოძრაობა შესაბამის უფლებამოსილ ორგანოსთან შეთანხმების გარეშე

თუ ამ დარღვევას მოყვება მოჰყვა სატრანსპორტო საშუალების, ტვირთის, გზის, საგზაო თუ სხვა ნაგებობის, სხვა ქონების ან ადამიანის სხეულის მსუბუქი დაზიანება – მინუს 20 ქულა

სატრანსპორტო საშუალებით ბავშვთა გადაყვანის უსაფრთხოების წესების დარღვევა – მინუს 10 ქულა.

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, შეთანხმებებითა და კონვენციებით დადგენილი საავტომობილო ტრანსპორტით მგზავრთა გადაყვანისა და ტვირთის გადაზიდვის (გარდა ამ კოდექსის 1291 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) წესების დარღვევა – მინუს 25 ქულა.

Vivus ge-ს სწრაპი სესხი შეგიძლიათ მიიღოთ სახლიდან გაუსვლელად

საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვა- გადაყვანის „საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟების მუშაობის შესახებ“ ევროპის შეთანხმების (AETR) წესების დარღვევით განხორციელება – მინუს 15 ქულა.

მინუს 15 ქულა დაგეკისრებათ თუ გზაზე მოძრაობთ იმ სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა, რომლის:

 • თითოეულ წამყვან ან არაწამყვან ღერძზე მაქსიმალური დატვირთვა აღემატება 10 ტონას (გარდა ერთწამყვანღერძიანი ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა, რომლის წამყვან ღერძზე მაქსიმალური დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს 11,5 ტონას)
 • ფაქტობრივი მასა აღემატება 44 ტონას ან/და ფაქტობრივი მასა აღემატება ნებადართულ მაქსიმალურ მასას