საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2020 წლის 11 ივნისის N227 განკარგულებით დაიწყო შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „4ფინანსი“-ს ლიკვიდაციის პროცესი. ამავე განკარგულების საფუძველზე ლიკვიდატორად დაინიშნა გიორგი ნაროუშვილი (პირადი ნომერი: 19001028319). გთხოვთ იხილოთ ლიკვიდატორის განცხადება.