ხელშეკრულება

 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტება

  ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

  ა) გამსესხებელი – შპს „4ფინანსი“ (ს/ნ 401978605, მის: თბილისი, ც. დადიანის ქ.#7, ელ. ფოსტის მის: info@vivus.ge;

  ბ) მსესხებელი – ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და რომელზეც გამსესხებელი გასცემს სესხს ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;

  გ) სესხის ხელშეკრულება – გამსესხებელსა და მსესხებელს შორის ელექტრონული ან სტანდარტული ფორმით დადებული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ, ასევე გამსესხებლის ვებგვერდზე განთავსებულ სახელშეკრულებო პირობებს და რომლის დადებაზე ნების გამოვლენაც მსესხებლის მიერ, მისი შინაარსის გაცნობის შემდგომ, ხდება ელექტრონულად (რაც ავტომატურად უთანაბრდება მსესხებლის ხელმოწერას და მსესხებელი იბოჭება მის მიერ ამ ფორმით გამოვლენილი ნებით).

  დ) ხელშეკრულების დადების შეთავაზება (მოწვევა ოფერტზე) – გამსესხებლის მიერ სესხის გაცემის პირობების საკუთარ ვებგვერდზე განთავსება, რომელიც არ წარმოშობს გამსესხებლის ვალდებულებას ხელშეკრულების დადებასთან დაკავშირებით;

  ე) სესხის განაცხადი – გამსესხებლის მიერ საკუთარ ვებგვერდზე განთავსებული ფორმა, რომელიც, სხვა მონაცემებთან ერთად, შეიცავს მითითებას სესხის ოდენობისა და ვადის შესახებ და რომლის ელექტრონულად შევსება და დადასტურება წარმოადგენს მსესხებლის მიერ გამსესხებლისათვის გაკეთებულ ოფერტს წინამდებარე ხელშეკრულების დადებაზე.

  ვ) ოფერტი – მსესხებლის მიერ სესხის განაცხადის შევსება, რითაც დასტურდება მსესხებლის მიერ ამ ხელშეკრულების გაცნობის და გამსესხებლის მიერ შეთავაზებულ პირობებზე დათანხმების ფაქტი; აღნიშნულით ასევე დასტურდება მსესხებლის თანხმობა, რომ გამსესხებელმა მსესხებლის მიერ მიწოდებული სესხის განაცხადის დამუშავების, ასევე მსესხებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, გამსესხებელის მიერ თავისი უფლებ(ებ)ის დაცვის, მსესხებლის გადახდისუნარიანობის და, ასევე მსესხებლის საკრედიტო ისტორიის დადგენის მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, იმ ფარგლებში, რაშიც აღნიშნული აუცილებელია გამსესხებლის სამეწარმეო ინტერესების დასაცავად, ნებისმიერ დროს მოიძიოს/გადაამოწმოს მსესხებლის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია სს „კრედიტინფო საქართველოს“ (ს/კ 204470740) მონაცემთა ბაზაში. ასევე, გამსესხებელი უფლებამოსილია, სესხის დამტკიცების მიზნით გადაამოწმოს მსესხებლის შესახებ ინფორმაცია სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და/ან საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში.

  ზ) აქცეპტი – გამსესხებლის მიერ სესხის გაცემის შესახებ საპასუხო ნების გამოვლენა, რაც დასტურდება მსესხებლის მიერ მითითებულ ელექტონული ფოსტის მისამართზე სესხის არსებითი პირობების შესახებ ინფორმაციის გაგზავნითა და მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე სესხის თანხის გადარიცხვით. სესხის ხელშეკრულება დადებულად ითვლება მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე სესხის თანხის გადარიცხვის მომენტიდან;

  თ) სესხის თანხა – თანხა, რომელიც გაიცემა მსესხებელზე და ექვემდებარება ამ უკანასკნელის მიერ გამსესხებლისათვის დაბრუნებას წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესითა და პირობებით;

  ი) პროცენტი (საკომისიო) – სარგებელი, რომელიც ერიცხება სესხის თანხას ყოველდღიურად და რომლის გამსესხებლისთვის გადახდის ვალდებულებაც (სასყიდლის ფორმით) მსესხებელს წარმოეშობა სესხის თანხის დაბრუნებასთან ერთად, პროცენტის დარიცხვა წარმეობს ყოველდღიურად და მისი დარიცხვა იწყება სესხის ხელშეკრულების დადებიდან მომდევნო დღეს;

  კ) პირგასამტეხლო – მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალება, რომელიც გამოიყენება მსესხებლის მიერ ვალდებულების ჯეროვნად შესრულების უზრუნველსაყოფად და გადაიხდება მსესხებლის მიერ სესხის დაბრუნების ვადის გადაცილების ან ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში. მსესხებელი აცნობიერებს, რომ პირგასამტეხლოს დარიცხვის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელის გადახდის მიზნებისათვის, შესაძლებელია საჭირო გახდეს დარიცხული თანხის კორექტირება დამრგვალებით. დამრგვალება განხორციელდება სტანდარტული მათემატიკური პრინციპით, 0,5 მეათედამდე, რაზეც მსესხებელი წინასწარ აცხადებს თანხმობას;

  ლ) სესხის გადავადება –გამსესხებლის თანხმობისა და გადავადების საფასურის გადახდის საფუძველზე მსესხებლის მიერ სესხის დაფარვის ვადის გაგრძელება 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

  მ) სესხის გადავადების საფასური – საფასური, რომელსაც იხდის მსესხებელი სესხის გადავადების შემთხვევაში და რომლის ოდენობაც განისაზღვრება სესხის ძირი თანხის 5.7 %.-ით

  ნ) გამსესხებლის საბანკო ანგარიში – გამსესხებლის ანგარიშსწორების ანგარიში, რომელიც მითითებულია მის ვებგვერდზე;

  ო) მსესხებლის საბანკო ანგარიში – მსესხებლის ანგარიშსწორების ანგარიში, რომელიც მითითებულ იქნება მსესხებლის მიერ, ან რომლიდანაც ხორციელდება საცდელი გადახდა და რომელზეც გადაირიცხება სესხის თანხა;

  პ) იდენტიფიკაცია – მსესხებლის მიერ სასესხო განაცხადის შევსების შემდგომ გამსესხებლის ანგარიშზე სიმბოლური თანხის (1 თეთრი) გადარიცხვა ან გამსესხებლის მიერ ინფორმაციის სხვა საშუალებით გადამოწმება, მათ შორის ტელეფონით, რომლის მიზანია მსესხებლისა და მისი ანგარიშსწორების ანგარიშის იდენტიფიკაცია (გადამოწმება);

  ჟ) მიმდინარე დავალიანება – მსესხებლის მიერ გამსესხებლის წინაშე შესასრულებელი ფულადი ვალდებულება კონკრეტულ დროის შუალედში, რომელიც მოიცავს დაბრუნებას დაქვემდებარებულ სესხის თანხას, დარიცხულ პროცენტსა და პირგასამტეხლოს, ასანაზღაურებელი ხარჯების ჩათვლით;

  რ) სესხის დაბრუნების თარიღი – სესხის თანხის დაბრუნების ვადის ბოლო დღე, როდესაც მსესხებელს წარმოეშობა აღებული სესხის თანხის მასზე დარიცხული საკომისიოს უკან დაბრუნების ვალდებულება;

  ს) სესხის ვადა – გამსესხებლის ვებგვერდზე მითითებული სესხის თანხის და პროცენტის (საკომისიოს) დაბრუნების სტანდარტული ვადა, რომელიც განისაზღვრება 30 კალენდარული დღით. ვადის ათვლა იწყება სესხის ხელშეკრულების დადების მომენტიდან;

  ტ) გამსესხებლის ვებგვერდი – www.vivus.ge

  უ) პერსონალური კოდი – მსესხებლისათვის გამსესხებლის მიერ მინიჭებული უნიკალური კოდი, რომელიც გამოიყენება მსესხებლის იდენტიფიცირებისათვის.

 2. ზოგადი დებულებები

  2.1. სასესხო განაცხადის შევსებით მსესხებელი ადასტურებს, რომ:

  ა) არის ფიზიკური პირი 20-დან 65 წლამდე;

  ბ) გააჩნია სრული (შეუზღუდავი) ქმედუნარიანობა, არ იმყოფება ნარკოტიკული, ალკოჰოლური, ფსიქოტროპული ან ტოქსიკური პრეპარატების ზემოქმედების ქვეშ, არ იმყოფება შეცდომის, თაღლითობის, ზეწოლის, მუქარისა ან ნებისმიერი სხვა მართლსაწინააღმდეგო ზემოქმედების ქვეშ და არ წარმოადგენს ძალადობის, მუქარის, მოტყუების, შეცდომაში შეყვანისა თუ სხვა აკრძალული მოქმედების ობიექტს გამსესხებლის ან ნებისმიერი მესამე პირის მხრიდან, სრულად აცნობიერებს საკუთარი ნების გამოვლენის შინაარსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს;

  გ) აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი საქართველოს ტერიტორიაზე და ითვლება საქართველოს რეზიდენტად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად;

  დ) არ აქვს შეუსრულებელი ან ვადაგადაცილებული სასესხო ვალდებულებები გამსესხებლის ან/და ნებისმიერი მესამე პირის მიმართ;

  ე) არ არის დარეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში;

  ვ) არ გააჩნია უარყოფითი საკრედიტო ისტორია და არარსებობს ისეთი ვალდებულებები, რომლებიც უარყოფითად აისახება მის გადახდისუნარიანობაზე;

  ზ) გაეცნო ამ ხელშეკრულების პირობებს და ეს პირობები არის მისთვის მისაღები;

  თ) მის მიერ წარმოდგენილი ყველა მონაცემი არის ზუსტი.

  2.2. სასესხო განაცხადის შევსების შემდგომ, მსესხებელი აცხადებს უპირობო თანხმობას, რომ გამსესხებელმა მსესხებლის მიერ მიწოდებული სესხის განაცხადის დამუშავების, ასევე მსესხებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, გამსესხებლის მიერ თავისი უფლების დაცვის, მსესხებლის გადახდისუნარიანობის და მსესხებლის საკრედიტო ისტორიის დადგენის მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, იმ ფარგლებში, რაშიც აღნიშნული აუცილებელია გამსესხებლის სამეწარმეო ინტერესების დასაცავად, ნებისმიერ დროს მოიძიოს/გადაამოწმოს მსესხებლის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია სს „კრედიტინფო საქართველოს“ (ს/კ 204470740) მონაცემთა ბაზაში. გამსესხებელი ასევე უფლებამოსილია, სასესხო განაცხადის შევსების შემდგომ, სესხის გაცემამდე, სესხის დამტკიცების მიზნით მოიძიოს/გადაამოწმოს მსესხებლის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს და/ან საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში. ამასთან, მსესხებელი აცნობიერებს, რომ მცდარი ინფორმაციის მიწოდება შესაძლოა გახდეს სესხის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველი.

  2.3. მსესხებელს უნდა გააჩნდეს აქტიური ანგარიში საქართველოში მოქმედ რომელიმე კომერციულ ბანკში.

 3. სესხის განაცხადი და სესხის გაცემა

  3.1. სესხის მისაღებად მსესხებელი გამსესხებლის ვებგვერდის გამოყენებით ავსებს სესხის განაცხადს, რომელშიც მითითებულია სასურველი სესხის ოდენობა და ვადა. სესხის განაცხადის შევსებით და ველი „ვადასტურებ, რომ გავეცანი vivus.ge – ს ხელშეკრულებას და ვეთანხმები მას“ და „ვადასტურებ, რომ გავეცანი და ვეთანხმები იდენტიფიკაციის პირობებს“ მონიშვნით მსესხებელი ადასტურებს, რომ გაეცნო წინამდებარე ხელშეკრულებისა და გამსესხებლის ვებგვერდზე განთავსებულ სახელშეკრულებო და იდენტიფიკაციის პირობებს, ეს პირობები მისთვის მისაღებია და იგი ავლენს სესხის ხელშეკრულების დადების ნებას ამ პირობებით (აკეთებს ოფერტს).

  3.2. სასესხო განაცხადის შევსების შემდგომ ხდება მსესხებლის იდენტიფიკაცია (მსესხებლისა და მისი ანგარიშსწორების ანგარიშის იდენტიფიცირების მიზნით მსესხებელი ახდენს გამსესხებლის ანგარიშზე სიმბოლური თანხის (1 თეთრი) გადარიცხვას ან ხდება გამსესხებლის მიერ ინფორმაციის სხვა საშუალებით გადამოწმება). იმ შემთხვევაში, თუ იდენტიფიკაცია განხორციელდება 1 (ერთი) თეთრის გადარიცხვის მეშვეობით, გამსესხებელი უფლებამოსილია შეასრულოს შემდეგი მოქმედებები: ა) მსესხებელს დაუბრუნოს აღნიშნულ თანხას 1 თეთრის გადმორიცხვიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის განმავლობაში, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, გამსესხებლისთვის ცნობილ მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე; ბ) აღნიშნული თანხა ჩაუთვალოს მსესხებლის მიერ სესხის ნაწილობრივ გადახდად და გამოუქვითოს მიმდინარე ვალდებულებიდან. ამასთან, ამ მუხლით განსაზღვრული დებულებები არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც მსესხებლის მიერ 1 თეთრის გადმორიცხვის შემდეგ ნებისმიერი მიზეზის გამო არ განხორციელებულა სესხის გაცემა.

  3.3. მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, რომ შპს „4ფინანსმა“ მის მიერ მიწოდებული სესხის განაცხადის დამუშავების (კერძოდ, პირადი მონაცემების გადამოწმება, სესხის ხელშეკრულებისათვის აუცილებელი მხარეთა ზუსტი რეკვიზიტების – სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, მისამართი და ა.შ. – დადგენა, სესხის განაცხადის შეფასება დადებითი ან უარყოფითი პასუხის დასადგენად), სესხის ლიმიტის დამტკიცებისა და სესხის თანხის გაცემის მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან მიიღოს, ორგანიზაციისთვის აუცილებელი, მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები.

  3.4. იდენტიფიკაციის დასრულების შემდგომ გამსესხებელი იღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემის თაობაზე. გამსესხებელი უფლებამოსილია, უარი თქვას სესხის გაცემაზე და აცნობოს ამის შესახებ მსესხებელს. გამსესხებელი არ არის ვალდებული დაასაბუთოს სესხის გაცემაზე უარის მიზეზ(ებ)ი.

  3.5. გამსესხებელი, სესხის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, მსესხებელს, მის მიერ მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე უგზავნის ინფორმაციას სესხის სპეციალური პირობების შესახებ და ახდენს სესხის თანხის მსესხებლის ანგარიშზე გადარიცხვას. გადარიცხვის მომენტიდან სესხი გაცემულად ითვლება.

  3.6. მსესხებელს უფლება აქვს გამოიყენოს სესხი ნებისმიერი კანონიერი მიზნისათვის.

  3.7. გამსესხებელი უფლებას იტოვებს, ცალმხრივად მოახდინოს პროცენტის შემცირება (დაგეგმილი აქციების ან სხვაგვარი სარეკლამო აქტივობების პერიოდში) და აღნიშნული ცვლილება არ საჭიროებს მხარეთა შორის დამატებით შეთანხმებას.

 4. გადახდის პირობები

  4.1. სესხის თანხა და პროცენტი გადაიხდება სესხის ვადის ბოლო დღეს, ამასთან, მსესხებლის მიერ სესხის ვადამდე დაფარვის შემთხვევაში – სესხის სრულად გადახდის დღეს.

  4.2. თუ გადახდის დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, გადახდის დღედ ჩაითვლება მისი მომდევნო სამუშაო დღე.

  4.3. გადახდები ხორციელდება გამსესხებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით შესაბამისი დანიშნულების მითითებით. მსესხებლის ვალდებულებები შესრულებულად ითვლება გამსესხებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის მომენტიდან.

  4.4. გადახდები ხორციელდება ეროვნული ვალუტით. სხვა ვალუტით გადახდის შემთხვევაში მსესხებლის ვალდებულება გამსესხებლის წინაშე შესრულებულად არ ჩაითვლება, ხოლო განსხვავებული ვალუტით ჩარიცხული თანხა უკან დაუბრუნდება მსესხებელს, გადარიცხვასთან/უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებული საბანკო ხარჯების გამოკლებით. ამასთან, დაუშვებელია გამსესხებლისთვის აღნიშნულ თანხაზე გამსესხებლის მფლობელობაში ყოფნის გამო რაიმე სახის სარგებლის მოთხოვნა.

  4.5. მსესხებლის იდენტიფიცირების მიზნით, მსესხებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს თანხის შეტანის დანიშნულებაში მსესხებლის სახელის, გვარის და მსესხებლისთვის მინიჭებული პერსონალური კოდის მითითება.

  4.6. თუ გამსესხებელი იღებს გადახდას, რომლის ამოცნობა შეუძლებელია, ამოცნობის მომენტამდე მსესხებლის ვალდებულება გამსესხებლის წინაშე შესრულებულად არ ჩაითვლება და გამსესხებელი უფლებამოსილია მსესხებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.

  4.7. მსესხებლის მიერ გადახდილი თანხებით პირველ რიგში იფარება დარიცხული პროცენტი, შემდეგ პირგასამტეხლო, ასანაზღაურებელი ხარჯები და ბოლოს სესხის თანხა. თუ გადახდილი თანხები საკმარისი არ არის პროცენტისა და სესხის თანხის დასაფარად, შეუსრულებელ ნაწილში გრძელდება პირგასამტეხლოს დაკისრება და მსესხებელი წინასწარ აცხადებს თანხმობას სესხის დაფარვის ზემოაღნიშნულ რიგითობაზე.

  4.8. სესხი დაფარულად ჩაითვლება და სასესხო ურთიერთობა წყდება (ვალდებულების შესრულებით) გამსესხებლის საბანკო ანგარიშზე სესხის თანხის, მასზე დარიცხული პროცენტის, პირგასამტეხლოსა და ასანაზღაურებელი ხარჯების შესაბამისი თანხის (არსებობის შემთხვევაში) სრულად ჩარიცხვის შემთხვევაში. თანხის ნაწილობრივი გადახდა არ ითვლება ვალდებულების შესრულებად და შეუსრულებელ ნაწილში გრძელდება პირგასამტეხლოს დარიცხვა.

  4.9. მსესხებელი უფლებამოსილია მოახდინოს სესხის ვადამდე სრულად დაფარვა. სესხის ვადამდე სრულად დაფარვის შემთხვევაში მსესხებელი იხდის სესხის თანხას და პროცენტს სესხის გამოყენებული დღეების რაოდენობის მიხედვით. მსესხებელი არ არის ვალდებული აცნობოს გამსესხებელს წერილობით ან სხვა ფორმით სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შესახებ. ასეთი გადახდა ადასტურებს მსესხებლის სურვილს, განახორციელოს მთლიანი გადახდა ვადაზე ადრე.

 5. სხვა სესხის მიღება

  5.1. მიმდინარე სესხის ბოლომდე დაფარვის შემდგომ მსესხებელს აქვს გამსესხებლის ვებგვერდზე მოცემული სხვა (ახალი) სესხის მიღების შესაძლებლობა.

  5.2. ახალი სასესხო განაცხადის შევსებით მსესხებელი ეთანხმება სასესხო განაცხადის შევსების დღეს ვებგვერდზე არსებულ პირობებს და აცნობიერებს, რომ ყველა შემდგომ აღებულ სესხზე გავრცელდება წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებები.

 6. პასუხისმგებლობა

  6.1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევა იწვევს წინამდებარე ხელშეკრულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას.

  6.2. მსესხებელი ვალდებულია შეასრულოს ხელშეკრულებაში მოცემული ყველა პირობა და სრულიად აცნობიერებს გადახდების შეყოვნებასთან დაკავშირებულ შედეგებს.

  6.3. მსესხებელი პასუხს აგებს გამსესხებლის წინაშე ხელშეკრულებაში მოცემული ინფორმაციის სიზუსტეზე და სისრულეზე, ვებგვერდზე დარეგისტრირებისას მითითებული ინფორმაციის სიზუსტეზე, ყველა იმ ინფორმაციის სიზუსტეზე, რომელიც მან გამსესხებელს მიაწოდა ხელშეკრულების დადებისას, დადებამდე ან დადების შემდგომ.

  6.4. სესხის გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, გამსესხებელი უფლებამოსილია მსესხებელს დაარიცხოს ვადაგადაცილებული ძირი თანხის 0.41% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. გამსესხებლის შიდა პოლიტიკიდან გამომდინარე, პირგასამტეხლო არ დაირიცხება, თუ მსესხებელი გადახდის ვადას გადააცილებს არაუმეტეს 5 (ხუთი) დღისა. თუ სესხის გადახდა მოხდება 5 (ხუთი) დღის შემდეგ, მსესხებელს დაეკისრება სრული მოცულობის პირგასამტეხლო (მოხდება გადაანგარიშება). ვადის გადაცილებისათვის დაკისრებული თანხის გადახდა არ ათავისუფლებს მსესხებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სესხის დაფარვის ვალდებულებებისაგან.

  6.5. მხარეები თანხმდებიან, რომ გამსესხებლის თანხმობის საფუძველზე (გადავადების დამტკიცება წარმოადგენს გამსესხებლის დისკრეციას) მსესხებელი უფლებამოსილია, სესხის გადავადების უფლება გამოიყენოს არაუმეტეს 11-ჯერ სესხის ხელშეკრულების დადებიდან 1 კალენდარული წლის განმავლობაში, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ მსესხებელი ვერ ახერხებს სასესხო ვალდებლების სრულად შესრულებას სესხის ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში, მას 5,7 პროცენტი ფიქსირებული საკომისიოს (გადავადების საფასური) გადახდის სანაცვლოდ შეუძლია 30 დღით გააგრძელოს (გადაწიოს) სესხის დაფარვის ვადა. სესხის გადავადების მიზნით სესხის გადავადების საფასურს მსესხებელი გამსესხებლის ანგარიშზე რიცხავს სესხის დაფარვის თარიღიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში.ამასთანავე, მომხმარებელი უფლებამოსილია განახორციელოს გადავადების საფასურის გადახდა სესხის დაფარვის ვადამდეც სესხის თერთმეტჯერ გადავების შემდეგ კლიენტი ვალდებულია სრულად დააბრუნოს სესხის თანხა დარიცხულ პროცენტთან და პირგასამტეხლოსთან ერთად (არსებობის შემთხვევაში).

  6.6. გამსესხებელი იტოვებს უფლებას არ დაამტკიცოს სესხის გადავადება, თუ მსესხებლის მიერ კონკრეტული სესხის თანხის და შესაბამისი საპროცენტო სარგებლის (საკომისიოს) ან გადავადების საფასურის ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ვადებში გადაუხდელობის შემთხვევაში ვადაგადაცილებული დღეების ოდენობა აღემატება 30 კალენდარულ დღეს და, ამასთანავე, ნებისმიერ ვადაგადაცილებულ დღეზე დარიცხული პირგასამტეხლო არ არის გადახდილი მსესხებლის მიერ.

  6.7. გამსესხებელი არ არის ვალდებული დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება სესხის ვადის გადავადებაზე უარის თქმის შესახებ.

  6.8 გამსესხებელი უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ მსესხებელს შესთავაზოს სესხის დაფარვის ე.წ. ინდივიდუალური გრაფიკი, რომლის პირობებზეც მსესხებელი და გამსესხებელი შეთანხმდებიან დამატებით. ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით აქვე დაზუსტებულია, რომ ინდივიდუალური გრაფიკის შემოთავაზება წარმოადგენს გამსესხებლის დისკრეციულ უფლებას და არა ვალდებულებას და მსესხებელს არ შეუძლია მოსთხოვოს გამსესხებელს ასეთი უფლების განხორციელება.

  6.9.თუ სესხის სრულად დაფარვის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ მსესხებლის მიერ ზედმეტად გადახდილია თანხა, კლიენტი უფლებამოსილია, მოითხოვოს ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება და/ან აღნიშნული თანხის მიმართვა სხვა სასესხო ვალდებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ დასაფარად (არსებობის შემთხვევაში). მხარეები აქვე თანხმდებიან, რომ მსესხებლის მოთხოვნის შემთხვევაში ზედმეტად და/ან არასწორად გადახდილი/ჩარიცხული თანხის მსესხებლისთვის დაბრუნება ან მისი მიმართვა გამსესხებლის წინაშე ნაკისრი სხვა სასესხო ვალდებულების დასაფარად მოხდება ამგვარი მოთხოვნის განხორციელებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში.

  6.10. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების დარღვევით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორსმაჟორული გარემოებებით.

  6.11. ფორსმაჟორი არის მოცემულ შემთხვევაში აუცდენელი და უძლეველი ძალა, რომელიც დგება მხარეთა ნებისგან დამოუკიდებლად და ატარებს წინასწარ გაუთვალისწინებელ ხასიათს, მათ შორის მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, ომი, აგრეთვე სხვა გარემოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ან იწვევს არათანაზომიერად დიდ ხარჯებს მათ შესასრულებლად.

  6.12. თუ ერთ-ერთი მხარე ფორსმაჟორის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია გონივრულ ვადაში აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

  6.13. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორსმაჟორის მოქმედების დასრულებისთანავე.

 7. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

  7.1. გამსესხებელი უფლებამოსილია დაამუშავოს მსესხებლის მონაცემები (შეგროვება, შენახვა, აღრიცხვა, დარეგისტრირება, გადაცემა და სხვა), ასევე გადასცეს მესამე პირს და მიიღოს მისგან მსესხებელზე ინფორმაცია. მესამე პირს შეიძლება ინფორმაცია გადაეცეს:

  ა) ბიზნესის გაყიდვის შემთხვევაში ან ბიზნესის წილის გაყიდვის შემთხვევაში;

  ბ) კანონის მოთხოვნის საფუძველზე;

  გ) საკრედიტო ისტორიის სააგენტოს, თაღლითობასთან მებრძოლ სააგენტოს ან სხვა მსგავსი ორგანიზაციას, რომელიც ცენტრალიზებულად იღებს ინფორმაციას ერთმანეთთან დასაკავშირებლად;

  დ) პრობლემური სესხების ამოღების გარე პარტნიორებს;

  ე) საპროცესინგო ან სხვა მესამე პირს, რომელიც გადახდის პროცესინგს უზრუნველყოფს, რაც აგრეთვე აუცილებელია თქვენთვის მომსახურების გასაწევად. მსესხებელი აცხადებს და ადასტურებს, რომ გაეცნო გამსესხებლის კონფიდენციალობის პოლიტიკას, რომელიც განთავსებულია ლინკზე: https://www.vivus.ge/privacy-policy

  7.2. ხელშეკრულებაზე დათანხმებით მსესხებელი ეთანხმება, რომ მისთვის სათანადო მომსახურების გაწევის მიზნით, გამსესხებლის საოპერაციო საქმიანობის, სესხის დაბრუნების/ამოღების მიზნებისათვის შესაძლოა მსესხებლის პირადი მონაცემები, გარდა სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მოწოდებული ინფორმაციისა, გამჟღავნებული იქნას გამსესხებლის შიდა პერსონალთან შეზღუდვის გარეშე, მათ შორის საზღვარგარეთის პერსონალთან, სათაო კომპანიასა და 4ფინანსის ჯგუფში შემავალ კომპანიებთან. ამასთან, გამსესხებელი უფლებამოსილია, მსესხებლის შესახებ ინფორმაცია გარდა სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მოწოდებული ინფორმაციისა, გადასცეს „4ფინანსის“ ჯგუფში შემავალ კომპანიებს მათი საოპერაციო საქმიანობის სრულყოფის, მათ მიერ სესხის გაცემაზე ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღების, კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესრულების, სესხის დაბრუნების, მსესხებლის გადახდისუნარიანობის დადგენის მიზნებისთვის იმ მოცულობით, რაც აუცილებელი იქნება ამ პუნქტით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.

  7.3. ამ ხელშეკრულებით მსესხებელი აცხადებს უპირობო თანხმობას, რომ:

  ა) გამსესხებელმა მსესხებლის მიერ მიწოდებული სესხის განაცხადის დამუშავების, ასევე მსესხებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, გამსესხებლის მიერ თავისი უფლებ(ებ)ის დაცვის, მსესხებლის გადახდისუნარიანობის და მსესხებლის საკრედიტო ისტორიის დადგენის, მომხმარებლის მიმდინარე სასესხო ვალდებულების შემოწმების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, ნებისმიერ დროს მოიძიოს/გადაამოწმოს მსესხებლის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია სს „კრედიტინფო საქართველოს“ (ს/კ 204470740) მონაცემთა ბაზაში;

  ბ) გამსესხებელმა ამ მუხლით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად მსესხებელთან ყოველგვარი დამატებითი შეთანხმების გარეშე, ნებისმიერ დროს, მსესხებლის შესახებ ინფორმაცია, გადასცეს სს „კრედიტინფო საქართველოს“. ამასთან, მსესხებელი აცნობიერებს, რომ აღნიშნული იწვევს მსესხებლის აღრიცხვას სს „კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში, რომლის მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება და გავრცელება, რომელიც დაკავშირებულია გადაუხდელი სესხებისა და სხვა შეუსრულებელი/ვადაგადაცილებული ფულადი ვალდებულებების სტატუსთან და ასევე ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება და გავრცელება ფიზიკური და იურიდიული პირების მიმდინარე და გადახდილი სესხების/ვალდებულებების შესახებ;

  გ) სს „კრედიტინფო საქართველომ“ გადასცეს გამსესხებლის მიერ მიწოდებული მსესხებელთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია იმ პირებს, რომლებთანაც სს „კრედიტინფო საქართველოს“ დადებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება აღნიშნული ხასიათის მონაცემების გადაცემასთან დაკავშირებით;

  დ) სესხის დამტკიცების მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, გამსესხებელმა მოიძიოს და გადაამოწმოს მსესხებლის შესახებ ინფორმაცია ნებისმიერი რეესტრიდან და მონაცემთა ბაზიდან, მათ შორის: საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან და ა.შ.;

  ე) მსესხებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის და/ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, გამსესხებელმა მსესხებლის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს მესამე პირებს. გამსესხებელი ამ მუხლით განსაზღვრულ უფლებამოსილებას განახორციელებს იმ ფარგლებში, რაშიც აღნიშნული აუცილებელია გამსესხებლის სამეწარმეო ინტერესების დასაცავად.

  ვ) ამასთან, მსესხებელი აცხადებს თანხმობას იმასთან დაკავშირებით, რომ გამსესხებელმა ნებისმიერ დროს მსესხებელთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია, (გარდა სსიპ სერვისების განვითარების სააგენტოდან მიღებული ინფორმაციისა) მათ შორის პერსონალური მონაცემები, მისი (მსესხებლის) საკრედიტო ისტორია, ასევე ინფორმაცია გადახდილ თანხებზე, მიმდინარე ვალდებულებებზე, შეუსრულებელ ვალდებულებებზე, ასევე ინფორმაცია დაკავშირებული კლიენტის მიერ განხორციელებულ გადახდებთან და, ასევე, დამტკიცებულ ან უარყოფილ სასესხო განაცხადებთან გადასცეს შპს ფრენდლი ფაინენს ჯორჯიას (ს/კ 405131557) (შემდგომ „კომპანია“) შემდეგი მიზნებისთვის: კომპანიის საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესება, კომპანიის მიერ საკრედიტო რისკების შეფასება, სესხის გაცემასთან დაკავშირებით კომპანიის მიერ ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება, სესხის დაბრუნება, კომპანიის მიერ თაღლითობის ფაქტ(ებ)ის აღმოჩენა და თავიდან აცილება, კომპანიის მიერ მსესხებლის გადახდისუნარიანობის დადგენა და მონაცემთა ანალიზი. გამსესხებელი „კომპანიას“ ინფორმაციას გადასცემს იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც აღნიშნული აუცილებელია ამ მუხლით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად.

  ზ) გამსესხებელმა მსესხებლის მიერ მოწოდებული საკონტაქტო ნომრები გადასცეს შპს „ემ ეს ჯგუფს“ და მსგავსი ფუნქციის მქონე კომპანიებს სარეკლამო-საინფორმაციო SMS მომსახურების განხორციელების მიზნით.

  თ) გამსესხებელი, მსესხებლის მიერ მიწოდებული სესხის განაცხადის დამუშავების, ასევე მსესხებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მდგომარეობის ასახვის, მათ შორის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, გამსესხებლის მიერ თავისი უფლებ(ებ)ის დაცვის, მსესხებლის გადახდისუნარიანობის, ასევე მსესხებლის საკრედიტო ისტორიის დადგენის მიზნით და ამ მიზნის განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით, იმ ფარგლებში, რაშიც აღნიშნული აუცილებელია გამსესხებლის სამეწარმეო ინტერესების დასაცავად, უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოიძიოს/გადაამოწმოს მსესხებლის მიერ მითითებული ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი, მათ შორის პერსონალური ინფორმაცია, შპს „ფინტექ სოლუშენსის“ (ს/კ 402036881) მონაცემთა ბაზაში;

  ი) გამსესხებელი უფლებამოსილია ამ მუხლით განსაზღვრული მიზნების მისაღწევად მსესხებელთან ყოველგვარი დამატებითი შეთანხმების გარეშე, ნებისმიერ დროს, მსესხებლის შესახებ ინფორმაცია, გადასცეს შპს „ფინტექ სოლუშენსს“ (ს/კ 402036881). ამასთან, მსესხებელი აცნობიერებს, რომ აღნიშნული იწვევს მსესხებლის აღრიცხვას შპს „ფინტექ სოლუშენსის“ მონაცემთა ბაზაში, რომლის მიზანია სესხთან დაკავშირებული მონაცემების მართვა, მიმოცვლა, შეგროვება, დამუშავება და გავრცელება, რომლებიც მიღებულია სხვადასხვა პროვაიდერებისგან, გამოიყენება მოსარგებლეების მიერ, საქმიანობის ფარგლებში, პირის გადახდისუნარიანობის შესაფასებლად და პასუხისმგებლიანი გადაწყვეტილების მისაღებად;

  კ) შპს „ფინტექ სოლუშენმა“ (ს/კ 402036881) და გამსესხებერლის მიერ მის მსესხებელთან დაკავშირებით მიწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია გადასცეს იმ პირებს - პროვაიდერებს, რომლებთანაც შპს „ფინტექ სოლუშენსს“ (ს/კ 402036881) დადებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება აღნიშნული ხასიათის მონაცემების გადაცემასთან დაკავშირებით.

  ლ) გამსესხებელმა სესხის დაფარვის/სესხის გადავადების პროცედურის გამარტივების მიზნით, მსესხებლის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის პერსონალური მონაცემები გადასცეს პირებს, რომელთა საშუალებითაც სესხის და/ან მსესხებლის პირადი ნომრის მითითების საფუძველზე მსესხებელი სხვადასხვა საგადახდო არხის საშუალებით მიიღებს ინფორმაციას დასაფარი ვალდებულების და/ან სესხის გადავადების საფასურის ოდენობის თაობაზე. ამასთან, გამსესხებელი პასუხს არ აგებს მესამე პირის მიერ სწრაფი გადახდის აპარატის და სხვა საგადახდო არხების მეშვეობით მსესხებლის იდენტიფიცირებისთვის აუცილებელი ინფორმაციის შეყვანის შემთხვევაში მსესხებლის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაზე.

  მ) მესამე პირის მიერ მსესხებლის სასესხო ვალდებულებების შესრულების მიზნით გამსესხებელმა მსესხებლის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის ინფორმაცია მიმდინარე ვადაგადაცილების თაობაზე გადასცეს იმ მესამე პირებს, რომლებიც გამსესხებელთან ზეპირი ან წერილობითი ფორმით დააფიქსირებენ მზადყოფნას მსესხებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულების თაობაზე.

  ნ) გამსესხებელმა მის აუდიტორებს, კონსულტანტებს და მრჩევლებს საჭიროების შესაბამისად გადასცეს მსესხებლის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად იმ პირობით, რომ აღნიშნული პირები თავის მხრივ დაიცავენ ინფორმაციის კონფიდენციალურობას.

  7.4. გადასაცემი ინფორმაცია, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, მოიცავს: მსესხებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, მიმდინარე სესხის/ვალდებულების მოცულობას, მიზნობრიობას, დარიცხულ პროცენტს, მოქმედების ვადას, მსესხებლის მიერ სესხთან/ფინანსურ ვალდებულებასთან დაკავშირებული გადახდების დროულობას, დავალიანების ნაშთს, ხოლო სასამართლო დავის არსებობის შემთხვევაში – სასამართლო სამართალწარმოების და სააღსრულებო წარმოების შედეგებს.

 8. ხელშეკრულების შეწყვეტა

  8.1. გამსესხებელს შეუძლია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება შემდეგ შემთხვევებში:

  ა) მსესხებელი აგვიანებს გადახდას 15 დღეზე მეტ ხანს;

  ბ)გამსესხებელისათვის ცნობილი ხდება, რომ მსესხებლის მიმართ მიმდინარეობს სამართალწარმოება, რომლის შესაბამისად მსესხებელს შესაძლებელია დაეკისროს მატერიალური ხასიათის ვალდებულება, რომლის მოცულობაც აღემატება გაცემული სესხის თანხას, ან მსესხებელი მოხვდა მოვალეთა რეესტრში და მისი ვალი აღემატება სესხის თანხას ან/და მსესხებელი დაპატიმრებულია;

  გ) გამსესხებლისათვის ცნობილი ხდება, რომ ხელშეკრულების დადებისას მსესხებელმა მას მიაწოდა არასწორი ინფორმაცია;

  დ) მსესხებლი გახდა გადახდისუუნარო.

  8.2. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მსესხებელი ვალდებულია პირველი მოთხოვნისთანავე გადაიხადოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა გადასახდელი თანხა, დარიცხული პროცენტისა და არსებობის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს ჩათვლით.

 9. შეტყობინება

  9.1. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე შეტყობინება მსესხებელს შესაძლოა გაეგზავნოს:

  ა) მის მიერ მითითებულ მისამართზე;

  ბ) ელექტრონული ფოსტის მისამართზე;

  გ) მობილურ ტელეფონზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) სახით.

  9.2. მსესხებლის მიერ მითითებულ მისამართზე შეტყობინების ჩაბარება შესაძლებელია ყოველდღე, 09:00 სთ-დან 20:00 სთ-მდე. შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც ამ დროს შესაბამის მისამართზე არ იმყოფება არცერთი პირი ან პირი უარს აცხადებს შეტყობინების ჩაბარებაზე.

  9.3. შეტყობინების ჩაბარების მიზნებისათვის უფლებამოსილ პირად ითვლება ნებისმიერი პირი მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს ის თუ არა უშუალოდ მსესხებელს ან მისი ოჯახის წევრს. ამ პირისთვის შეტყობინების გადაცემა ითვლება მსესხებლისთვის შეტყობინების ჩაბარებად.

  9.4. მსესხებელი,ყოველდღე, 09:00 სთ-დან 20:00 სთ-მდე, უზრუნველყოფს ელექტრონული ფოსტითა და მობილური ტელეფონის საშუალებით შეტყობინების მიღების შესაძლებლობას. შესაბამისად, ამ დროის განმავლობაში გაგზავნილი შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება გაგზავნის მომენტიდან.

  9.5. 9.1 პუნქტით გათვალისწინებულ საშუალებებს შორის არჩევის უფლება აქვს გამსესხებელს. გამსესხებელი უფლებამოსილია შეტყობინების გაგზავნისათვის გამოიყენოს ერთ-ერთი, რამდენიმე ან ყველა საშუალება. ამასთან, ერთ-ერთი საშუალების გამოყენებით შეტყობინების ჩაბარება საკმარისია შესაბამისი სამართლებრივი შედეგის დადგომისათვის და მსესხებელი არ არის უფლებამოსილი დაეყრდნოს იმ ფაქტს, რომ გამსესხებელმა ჩაბარების მცდელობა არ განახორციელა რამდენჯერმე ან რამდენიმე თუ ყველა საშუალებით.

  9.6. მსესხებელი ადასტურებს, რომ თანახმაა გამსესხებელთან ელექტრონული ფორმით სესხის ხელშეკრულების დადების შემდგომ მიიღოს ანგარიშსწორება და მიმოწერა ელექტრონულად, დოკუმენტაციაზე პირდაპირი მექანიკური გზით ხელმოწერის გარეშე. მსესხებელი ინფორმირებულია, რომ გამსესხებლის მიერ წარდგენილი ანგარიში ატარებს საინფორმაციო ხასიათს და მისი მიუღებლობა არ გულისხმობს სესხის თანხის, გადასახდელი პროცენტის ან პირგასამტეხლოს გადაუხდელობას.

  9.7. თუ იცვლება მსესხებლის მიერ მითითებული ანგარიში ან ხელშეკრულებაში მითითებული ნებისმიერი ინფორმაცია, მათ შორის საკონტაქტო მონაცემები, მსესხებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ამის შესახებ გამსესხებელს და მიაწოდოს ყველა შეცვლილი ინფორმაცია. საკონტაქტო მონაცემების ცვლილების შესახებ ინფორმაციის მიუწოდებლობის შემთხვევაში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მსესხებლის საკონტაქტო მონაცემებზე გაგზავნილი შეტყობინება ჩაითვლება მსესხებლის მიერ მიღებულად.

  9.8. 9.6 პუნქტით გათვალისწინებული, ასევე სხვა ნებისმიერი შეტყობინება გამსესხებლის მიერ მიღებულად ჩაითვლება, თუ ის შედგენილია წერილობით და ბარდება გამსესხებელს მისამართზე.

  9.9. თუ გამსესხებელმა მსესხებელს მის მიერ მითითებულ მისამართზე გაუგზავნა წერილობითი შეტყობინებები ვადაგადაცილების შესახებ ან ხელშეკრულებიდან გამომდინარე სხვა შეკვეთილი წერილები, მას აქვს უფლება მოითხოვოს მსესხებლისგან გაწეული ხარჯების ანაზღაურება, მაგრამ არაუმეტეს 10 ლარისა ერთი წერილისათვის.

  9.10. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე მსესხებელი აცხადებს თანხმობას მასზედ, რომ გამსესხებელმა გადასცეს მსესხებლის ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაცია შპს „საქართველოს ფოსტა“-ს (ს/კ 203836233) მე-9 მუხლში აღნიშნული შეტყობინების მიწოდების მიზნებისათვის.

  9.11 გამსესხებელი პასუხს არ აგებს მსესხებლის მიერ გამსესხებლისთვის მიწოდებული საკონტაქტო ინფორმაციის შესაბამისად გაგზავნილი შეტყობინების სხვა პირის მიერ მიღებით დამდგარი შედეგის გამო.

 10. უფლებამონაცვლეობა

  10.1. გამსესხებელი უფლებამოსილია, მსესხებლის თანხმობის გარეშე, ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებები და მოთხოვნები მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს სხვა პირს.

  10.2. მსესხებელი, გამსესხებლის წერილობითი თანხმობის გარეშე, არ არის უფლებამოსილი ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე უფლებები და მოთხოვნები გადასცეს ან ვალდებულებები გადააკისროს სხვა პირს.

  10.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა უფლება-მოვალეობა ვრცელდება ორივე მხარის უფლებამონაცვლეებზე.

 11. დავების გადაწყვეტა

  11.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმებით.

  11.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავას განიხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია, რომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ექვემდებარება დაუყოვნებლივ აღსრულებას საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის 11 ნაწილის საფუძველზე.

  11.3. მხარეთა მიერ ხელშეკრულების შესრულების ადგილად განსაზღვრულია ქ. თბილისი.

 12. სხვა პირობები

  12.1. იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელი არღვევს ამ ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს სესხის დროულად დაფარვასთან მიმართებაში, გამსესხებელი იტოვებს უპირობო უფლებას მსესხებლის შესახებ ან/და მსესხებელთან დაკავშირებული გამსესხებლისათვის ცნობილი ნებისმიერი სახის ინფორმაცია გადასცეს შპს ”პრობლემური აქტივების ბიურო” ს/კ (401995276), შპს „მედიატორი“ ს/კ (405027322), შპს “PROFESSIONAL LEGAL CONSULTING” ს/კ (404995779), , შპს „პრობლემური აქტივების მართვის სააგენტო“ ს/კ (402008554), შპს „კრედიტ მენჯმენტი“ (ს/კ 404502356) და ასევე სხვა კომპანიებს, რომლებთანაც თანამშრომლობს და/ან მომავალში ითანამშრომლებს გამსესხებელი არსებული დებიტორული დავალიანების ამოღების მიზნებისათვის.

  12.2. დაგვიანებული თანხის ამოღების შემთხვევაში ამოღების ხარჯებს ფარავს მსესხებელი, რაზეც მსესხებელი არის თანახმა. გამსესხებელი უფლებამოსილია მსესხებელზე ინფორმაცია გადასცეს სხვა კრედიტორებს, მათი უფლებების დასაცავად.

  12.3. მსესხებელი უფლებამოსილია, მიმართოს გამსესხებელს და მიიღოს გამსესხებლის ხელმოწერით დადასტურებული ხელშეკრულება.

  12.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებზე დასტურით ძალას კარგავს მხარეთა შორის დადებული ნებისმიერი ხელშეკრულება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). მსესხებელი ანცობიერებს, რომ აღნიშნული ხელშეკრულების პირობები შესაძლოა პერიოდულად განახლდეს გამსესხებლის მიერ, შესაბამისად, პირობების განახლების შემდეგ ყოველი სესხის აღების ფაქტი ჩაითვლება განახლებულ პირობებზე მსესხებლის მიერ გამოხატულ თანხმობად.

  12.5. ხელშეკრულების პირობები 2017 წლის 15 იანვრამდე წარმოშობილი ურთერთობებისთვის იხილეთ ბმულზე.